1.Hermetically Sealed
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน หม้อแปลงที่มีตัวถังแบบปิดสนิท เพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับน้ำมัน เพราะจะเป็นผลให้ความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง และเมื่อมีการสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะทำให้เกิดการอ๊อกซิเดชั่น น้ำมันจะแปรสภาพเป็นกรดทำลายฉนวนกระดาษของหม้อแปลง ส่งผลให้อายุการใช้งานหม้อแปลงสั้นลง1.1 Hermetically Seals without Gas Cushion
หม้อแปลงชนิดนี้จะมีตัวถังแบบปิดสนิทไม่มีอากาศหรือก๊าซใดๆอยู่ภายในตัวถังหม้อแปลง1.2 Hermetically Seals with N2
หม้อแปลงชนิดนี้มีถังแบบปิดสนิทและมีการเติมด้วยอากาศแห้งหรือก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำมัน ได้แก่ก๊าซไนโตรเจน ( N2 )

2. Open Type with Conservator Tank
หม้อแปลงชนิดนี้จะมีถังน้ำมันสำรอง (Conservator Tank) ติดตั้งกับตัวถัง และมีช่องเปิดสู่ภายนอกให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้า-ออก ได้โดยผ่านกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น (Dehydrating Breather with Silica Gel) ที่ติดตั้งไว้กับถังน้ำมันสำรอง เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายใน แต่ก็มีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปสู่ภายในได้ หากสารดูดความชื้นเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นในการดูแลสารดูดความชื้นให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3 Special Tranformer
3.1 Transformer for VSPP and SPP Application
3.2 AVR Transformer with On Load Tap Changer
3.3 Transformer with On Load Tap changer
3.4 Transformer for Unit Substation
3.5 Transformer for Coal Mine Application (Vibration Proof)
3.6 Transformer for Solar Farm Application
3.7 Scott-T Transformer
3.8 Gridcon® iTAP® Transformer