โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE  MAINTENANCE  PROGRAM)
 
 
  1. การตรวจสอบภายนอก (EXTERNAL  INSPECTION)
  2. การตรวจสอบภายใน  (INTERNAL  INSPECTION)
   
   
 
  2. การตรวจสอบภายใน  (INTERNAL  INSPECTION)
   
 
  TST 01. ทดสอบค่าเป็นฉนวนของน้ำมัน
   
 
 
 
 
 
•  ทดสอบค่า Breakdown Voltage ตามมาตรฐาน
    ASTM D877 หรือ IEC 60156
     
 
     
 
  ความแตกต่างระหว่าง IEC 60156 กับ ASTM D877
   
 
 
 
ITEM IEC 60156 ASTM D877 REMARK
OIL DIELECTRIC BREAKDOWN
STRENGTH TEST
50 kV. 30 kV. น้ำมันใหม่
 
 
  ตารางการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง
 
 
การทดสอบ/มาตรฐาน น้ำมันที่สามารถ
ใช้งานต่อไปได้
น้ำมันที่ควรทำ
Reconditioning
น้ำมันที่ไม่ควร
นำมาใช้งาน
DIELECTRIC STRENGTH 30 26 20
   
 
 

น้ำมันหม้อแปลงมีอายุการใช้งานกี่ปี?

   
 
  1.  ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน กรณีที่ใช้โหลดหม้อแปลงเต็มที่จะทำให้เกิดความร้อนสูง
     ส่งผลให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพเร็ว
 

2.  หากมีรอยรั่วซึมตามแนวประเก็นแล้วไม่ทำการแก้ไข ความชื้นจากภายนอกสามารถเข้าไปทำ
     ปฏิกิริยากับน้ำมันทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพได้

 

3.  ในกรณีที่เป็นหม้แปลงรุ่น OpenType ความชื้นจะสามารถเข้าไปในตัวหม้อแปลงได้ หากสารดูด
     ความชื้นเสื่อมสภาพไม่สามารถดูดความชื่นได้ ก็จะทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพได้เช่นกัน

   
 
  น้ำมันหม้อแปลงทำหน้าที่อะไร?
   
 
  1.  ทำหน้าที่ระบายความร้อน โดยการดึงเอาความร้อนจากขดลวดหม้อแปลงส่งไปยังผนัง
     ของครีบระบายความร้อน
  2.  ทำหน้าที่เป็นฉนวนระหว่างขดลวด แรงสูง แรงต่ำ และตัวถัง
   
 
 

ทำไม? ต้องมีการกรองน้ำมันหม้อแปลง

   
 
  อายุการใช้งานของหม้อแปลงขึ้นอยู่กับฉนวนภายในตัวหม้อแปลง มีปริมาณความชื้นสูงจะทำ
ให้เกิดการ Breakdown ระหว่างขดลวดแรงสูง แรงต่ำ และตัวถังขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการ
กรองน้ำมันเพื่อดึงเอาความชื้นในตัวหม้อแปลงออกจากระบบ ก็จะยืดอายุการใช้งานของตัวถัง
หม้อแปลงให้ยาวนานขึ้น

   
 
  TST02 ทดสอบค่าเป็นฉนวน (Insulation Resistance Test)
   
 
   
Test voltage P-S(M) P-E(M) S-E(M) หมายเหตุ
2500 VDC. >1000 >1000 >1000 หม้อแปลงใหม่
200-1000 200-1000 200-1000 สามารถดำเนินการจ่ายไฟได้
<200 <200 <200 OVERHAUL