แกนเหล็ก

แกนเหล็ก ผลิตจากแผ่นเหล็กซิลิคอนรีดเย็นแบบซึ่งมีค่าความสูญเสียต่ำ
โดยใช้เครื่อง Cut to Length ที่มีความสามารถในการตัดเหล็กและตัดรอยต่อเป็นมุม 45 °C ทำให้รอยตัดที่ได้เรียบและสม่ำเสมอแผ่นเหล็กที่ได้นำมาประกอบเป็นแกนเหล็กแบบ Step Lap เพื่อให้เกิดช่องว่างอากาศระหว่างแผ่นเหล็กบริเวณรอยต่อน้อยที่สุดก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กและการไหลของเส้นแรงแม่เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กจนเกิดการอิ่มตัว เป็นการลดกระแสขณะไม่มีโหลด ลดการสูญเสียขณะไม่มีโหลด และลดระดับความดังของเสียงรบกวนของหม้อแปลงไฟฟ้า
 

 

ขดลวด

คอยล์แรงต่ำ ( Low Voltage Winding )
ชนิด Foil Winding

โดยใช้ทองแดงแผ่นรองด้วยกระดาษฉนวน พันเป็นชั้นๆด้วยเครื่องพันคอยล์แรงต่ำ Foil Winding Machine ในการพันคอยล์แรงต่ำแต่ละชั้นจะต้องรองด้วยกระดาษฉนวน Synthetic Resin Bonded Paper ซึ่งมีแถบเรซิ่นเป็นลักษณะ ตาหมากรุกสำหรับยึดชั้นของแผ่นทองแดงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทานแรงที่เกิดจากลัดวงจร โดยในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มการระบายความร้อนให้น้ำมันไหลผ่านตามร่องตาหมากรุกได้สะดวกอย่างมีทิศทาง ไม่ทำให้เกิดจุดอับความร้อน

คอยล์แรงสูง (High Voltage Winding)

เป็นการพันขดลวดหลายๆรอบซ้อนกันเป็นชั้นๆ Layer Construction ด้วยเครื่องพันคอยล์แรงสูง High Voltage Winding Machine โดยใช้ลวดทองแดงชนิดอาบน้ำยาหรือหุ้มด้วยกระดาษฉนวน พันเป็นชั้นๆแต่ละชั้นจะรองด้วยกระดาษฉนวน Synthetic Resin Bonded Paper เหมือนคอยล์แรงต่ำ

ตัวถังแบบลอนลูกฟูก

ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัยมีการออกแบบให้มีครีบระบายความร้อนแบบลอนลูกฟูก ซึ่งมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นได้ดี ขยายและหดตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำมันและที่สำคัญคือเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของตัวถังหม้อแปลงกับอากาศภายนอก เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น


การผลิตครีบระบายความร้อนและการประกอบตัวถังหม้อแปลง
ครีบระบายความร้อนแบบลอนลูกฟูกจะถูกผลิตจากเหล็กรีดเย็นหรือ Cold Roll Steel โดยใช้เครื่อง Forming & Welding Line ในการพับขึ้นรูป และครีบระบายความร้อนที่ผลิตได้จะถูกประกอบเข้ากับตัว ถังด้วยเครื่อง Robot Welding Machine ทำให้รอยเชื่อมที่ได้สม่ำเสมอ ตัวถังหม้อแปลงที่ผลิตได้จึงมีคุณภาพสูง

การประกอบ

การประกอบส่วนที่เป็น Active Parts และ Passive Parts Active Parts : คือแกนเหล็กและขดลวดหม้อแปลง รวมถึงส่วนประกอบย่อย Passive Parts : คือตัวถังหม้อแปลง , ระบบระบายความร้อน การประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าบริษัทจะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย

หม้อแปลงที่ประกอบ Active Parts แล้วจะถูกอบไล่ความชื้นและเติมน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศ ( Vacuum Chamber) ซึ่งการเติมน้ำมันในสภาวะสุญญากาศน้ำมันจะเข้าไปแทนที่อากาศที่หลงเหลืออยู่ในถังจนกระทั่งส่วนที่เป็นActive Partsของหม้อแปลงทั้งหมดอยู่ในน้ำมัน

การปรับแทปและควบคุมแรงดัน
แทปมีหน้าทีไว้เพื่อใช้ปรับเพิ่มหรือลดแรงดันเมื่อแรงดันเกิดตกหรือเพื่อให้หม้อแปลงใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟไม่เสถียรโดยรักษาระดับแรงดันด้านแรงต่ำให้คงที่

การทดสอบ

หม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัยทุกเครื่องที่ผลิตได้จะผ่านการทดสอบตามมาตรฐานตามกำหนดดังนี้

การทดสอบประจำ ( Routine Test ) ประกอบด้วย

  1. การวัดความต้านทานของขดลวด ( measurement of winding resistance )
  2. การวัดอัตราส่วนของแรงดันและการตรวจสอบการกระจัดเฟส ( measurement of voltage ratio and check of phase displacement)
  3. การวัดอิมพีแดนซ์ลัดวงจร ( measurement of short-circuit impedance)
  4. การวัดความสูญเสียมีโหลด ( measurement of load loss )
  5. การวัดความสูญเสียไม่มีโหลด และกระแสไม่มีโหลด ( measurement of no- load loss and current )
  6. การทดสอบความทนต่อแรงดันตามความถี่กำลังไฟฟ้า ( power frequency AC withstand test)
  7. การทดสอบความคงทนต่อแรงดันเหนี่ยวนำเกิน ( induced voltage test )
  8. การวัดค่าความต้านทานฉนวน ( measurement of insulation resistance)
  9. การทดสอบรอยรั่วซึมของน้ำมัน ( oil leak test )
  10. การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน (oil dielectric strength test )

 


นอกเหนือจากการทดสอบประจำแล้วทางบริษัทฯ ยังสามารถทำการทดสอบเฉพาะแบบ ( type test ) และการทดสอบพิเศษ ( special test )ตามมาตรฐานสากลด้วยเครื่องมือและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการของบริษัทในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

 

การทดสอบเฉพาะแบบ ( Type Test )
1. การทดสอบแรงดันอิมพัลส์ ฟ้าผ่า ( lightning impulse test )
2. การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ( temperature rise test )
3. การวัดระดับเสียง ( determination of sound level )


การทดสอบพิเศษ ( Special Test )
1. การทดสอบความคงทนต่อการลัดวงจร ( short- circuit withstand test )
2. การวัดการคายประจุบางส่วน ( partial discharge measurement )


การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง ( เพิ่มเติม )
1. การวิเคราะห์ปริมาณแก๊สในน้ำมัน ( dissolved gas analysis )
2. การวัดปริมาณน้ำในน้ำมัน ( water content measurement )